TUDÁSTÁR

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület (1081 Budapest, Népszínház utca 16. III/3.; a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett és az Integral Vision Kft. által üzemeltetett képzéstámogató portál igénybevételének feltételeit tartalmazza.

Felhasználónak minősül a Menedék Tudástár Képzéstámogató Portál (későbbiekben MTKP) látogatója, illetőleg mindenki, aki az oldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit.

 

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

- az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

A Tudástár képzéstámogató portál fő funkciója, hogy a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület a megvalósított képzési tematikákra épülő szakirodalom és képzési segédanyag gyűjteménnyel támogassa a résztvevő szakemberek, és minden a téma iránt érdeklődő ismeretbővítését és mélyítését.

A MTKP további célja, hogy a regisztrált felhasználók számára egy fórum felületet is biztosítson, segítve ezzel a szakmai hálózatépítését.

 

III. A regisztráció

A szolgáltatás csak regisztrációval vehető igénybe. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.

A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető fórum felület illetve profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.

 

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

 

IV. Fórumszabályzat

A képzéstámogató tartalomkezelő rendszer fórum felülete azzal a céllal került kialakításra, hogy segítse az oldal felhasználói egymás közti kommunikációját, valamint a szakmai hálózatépítést.

A fórumhoz minden regisztrált felhasználónak hozzáférési engedélye van.

Minden felhasználótól elvárt a kulturált, igényes, udvarias, egymás személyét és véleményét tiszteletben tartó véleménynyilvánítás és tapasztalatcsere. A Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételek, a Fórumszabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást. A szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

Tilos:

 • a személyeskedés, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt), beleértve minden olyan hozzászólást, amely "flame"-nek minősül;
 • bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;
 • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató jó hírnevét, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;
 • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni.

 

V. Moderáció, a moderátor

 • a moderátor a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület felkérésére, a fórum szabályzatának megfelelően látja el a feladatát, végzi a munkáját. Moderációval nem összefüggő fórumbeli véleménye azonban magánvélemény, amely nem feltétlenül tükrözi az egyesület álláspontját
 • a moderáció elsődleges célja a fórum területén (minden moderációs szabály alapja) a normális, emberi hangnemű, konstruktív beszélgetés lehetőségének, körülményeinek fenntartása
 • a moderátor elsődleges feladata ezen szempontok alapján, az alapelvekkel összhangban, ennek a betartatása
 • a moderátor döntése végleges, fellebbezhetetlen
 • moderációt kérni, a fórum működésével kapcsolatban kérdést, kérést, javaslatot felvetni, moderációval kapcsolatban panaszt emelni kizárólag a moderátornak (Kovács Boglárka, boglarka.kovacs@menedek.hu) küldött privát üzenetben, e-mailben lehet

A moderátor a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja a kifogásolt hozzászólást, és meghozza a szükséges intézkedéseket.

 

Moderátori szankciók:

 • topik: zárás, törlés, áthelyezés, cím javítás
 • hozzászólás: törlés, javítás
 • felhasználó: kitiltás időlegesen vagy véglegesen

 

A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület nem vállal felelősséget a fórumban a felhasználók által közzétett információk, adatok valóságtartamával, hitelességével kapcsolatosan, mivel ezzel kapcsolatban semmilyen ellenőrzést nem végez. A Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület nem vállal semmiféle felelősséget a fórumokban található információk miatt esetlegesen bekövetkező káresemények miatt.

Szolgáltató a Fórum tartalmát nem archiválja, ezért amennyiben Felhasználónak szüksége van a közzétett információk magáncélú megőrzésére, kérjük, hogy gondoskodjon a megfelelő mentésről és tárolásról!

A Fórum úgynevezett cookie-kat használ, azaz kisméretű fájlokat helyez el a fórum felhasználóinak számítógépén. Ennek egyik oka, hogy a felhasználóknak ne kelljen minden egyes látogatáskor megadniuk felhasználói nevüket és jelszavukat, ha ugyanarról a gépről lépnek be, másrészt láthassák, legutóbbi látogatásuk óta mely témákban voltak újabb hozzászólások. A rendszer a cookie technológiát semmilyen más célra nem használja fel.

A fórum rendszere a hozzászólók IP címeit is adatbázisban rögzíti. Ez azt a célt szolgálja, hogy adott esetben a moderátorok élhessenek azzal a jogukkal, hogy a fórum szabályait megsértőket kizárják a hozzászólásból az adott IP cím kitiltása alapján.

 

VI. Jogorvoslat

1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos             érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

4. Felhasználó a jogainak megsértése esetén Szolgáltató ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

5. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.